XFM Chiangmai 94.5 MHz. ยิ่งฟังยิ่งใช่ คนเชียงใหม่ ฟังเยอะ XFM NETWORK สดส่งตรง 10 Community Malls อีเมล xfmchiangmai@gmail.com ติดต่อโฆษณา 091-9144664

อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์_รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

X-Ray VIP อาจารย์ ดร.เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณพิมพ์สิริ โตวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตย์ วันนี้สถานี XFM Chiangmai 94.5 MHz. ได้ต้อนรับแขกรับเชิญ VIP ทั้ง 2 ท่าน ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการประกวดออกแบบพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม่ ที่ทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 เชียงใหม่และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมจะร่วมมือ จัดให้มีพืช ต้นไม้เพื่อการเรียนรู้มีการเพิ่มพืชสมุนไพรเข้าไปในพื้นที่และการต่อยอดการ ผลิตสมุนไพร เพื่อใช้ด้วยตนเองร่วมกับศูนย์เรียนรู้ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 เชียงใหม่ได้ด้วยความร่วมมือระหว่าง สภาเมืองสีเขียวเชียงใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสถาบันการศึกษาอันได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมกันสร้างสรรค์จินตนาการออกแบบพื้นที่แห่งนี้ จัดประกวดแบบฯ เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาได้แสดงแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ สู่การออกแบบที่ใช้งานได้จริง เป็นแนวทางในการจัดทำแบบโดยละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง


X-Sponsors